ترسیم قوسهای ایرانی

قوس پنج و هفت کند

 

دهانه AB مفروض است از میانه آن عمود منصف به ارتفاع نیم دهانه افراشته و کمانی با مرکز یک سوی دهانه و شعاع راس عمود منصف رسم کرده تا مرکز نزدیک O  نمایان شود کمان اول با مرکز نزدیک رسم کرده و کمان دوم با مرکز دورM که همان ابتدای پاکار قوس است رسم میکنیم ارتفاع پاکار همواره برابر دهانه رسم می شود. نقطه تماس دو کمان بزرگ و کوچک با یکدیگر محل برخورد خط آزاد MO با کمان کوچک است.

قوس پنج و هفت تند

 

دهانه AB مفروض است از میانه آن عمود منصف به ارتفاع نیم دهانه افراشته و کمانی با مرکز یک سوی دهانه و شعاع راس عمود منصف رسم کرده تا مرکز نزدیک O و مرکز دور M بر روی پاکار نمایان شود سپس کمان اول را به مرکز نزدیک O وشعاع OB و کمان بزرگ را به مرکز دور M و شعاع MN رسم میکنیم نقطه تماس دو کمان بزرگ و کوچک با یکدیگر محل برخورد خط آزاد MO با کمان کوچک است.

 

قوس پنج و هفت تند شیوه دوم

 

دهانه AB مفروض است آنرا به ده قسمت برابر تقسیم میکنیم یعنی هر نیم دهانه به پنج قسمت برابر و عمود منصف دهانه با ارتفاع نیم دهانه ترسیم کرده و کمی به زیر دهانه امتداد میدهیم کمانی در مرکز دهانه با شعاع دو واحد از تقسیمات رسم کرده تا نقطه کمک E بر روی امتداد عمود منصف آشکار شود خط آزاد EO را به سمت پاکار امتداد داده تا مرکز دور M آشکار گردد سپس کمان اول را به مرکز نزدیک O و شعاع OB و کمان دوم را به مرکز دور M و شعاع MN رسم میکنیم. نقطه تماس دو کمان بزرگ و کوچک با یکدیگر محل برخورد خط آزاد MO با کمان کوچک است.

 

  قوس شبدری کفته

 

دهانه AB مفروض است عمود منصف CD را افراشته و دایره ای به مرکز C و شعاع CB رسم میکنیم سپس خط کمکی MN از مرکز C با زاویه 60 درجه از خط CB را رسم میکنیم تا مرکز دور M بر محیط دایره آشکار شود و کمان ND را با مرکز M و مماس با کمان BN در نقطه N را ترسیم میکنیم. کمان  BN به مرکز نزدیک C را قبلا رسم کرده ایم.

 

 قوس شبدری کند

 

دهانه AB مفروض است عمود منصف CD را افراشته و دایره ای به مرکز C و شعاع CB رسم میکنیم آنگاه خط کمکی HB را رسم کرده از میانه آن خط کمکی دیگری آنچنان که از نقطه مرکزی C عبور کند را به سمت پاکار امتداد میدهیم تا نقطه مرکز دور M آشکار شود سپس کمان ND را به مرکز M ترسیم میکنیم کمان BN به مرکز C را قبلا رسم کرده ایم.

 

 قوس شبدری تند

 

دهانه AB مفروض است عمود منصف CD را افراشته و دایره ای به مرکز C و شعاع CB رسم میکنیم آنگاه خط کمکی به زاویه 30 درجه از خط CB و مرکز C را به سمت پاکار امتداد میدهیم تا نقطه کمک E بر محیط دایره نمایان شود سپس خط HE را به سمت پاکار امتداد میدهیم تا مرکز دور M آشکار شود آنگاه کمان ND را به مرکز  M ترسیم میکنیم کمان BN را قبلا به مرکز نزدیک C رسم کرده ایم.

 

ادامه دارد