ویدیوهای خشت آذین

  • ساخت سرامیک و کاشی با طرحهای نگار گری ایرانی طبق اندازه و طرح سفارشی

  • ساخت کاشیهای سفارشی با طرحهای نگار گری ایرانی در اندازه مورد نیاز

  • کاشی دوران کهن